Nov 28, 2022
Jim Lechko
Rotary International Foundation